Оценка на представянето

С модул “Оценка на представянето” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress удобно и ефективно управлявате процеса по атестация на всички служители в компанията ви.

Оценка на представянето

Автоматизирайте целия процес за оценка на представянето

  • Ефективно управлявате атестациите на вашите служители и проследявате етапите по оценка
  • Минимизирате усилията по изчисляване на крайни оценки на персонала
  • Съхранявате и достъпвате цялата попълнена информация в разделите на фомуляра за оценка на служителя
  • Служителите и ръководителите, участващи в процеса, могат да извършат действията, които се изискват от тях, в Self-Service портала на HeRMeS eXpress
  • Имате възможност да включвате и изключвате етапи от процеса по атестация и отделни секции от формуляра
%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 1

Постигнете прозрачност и обективност в процеса на атестации на вашите служители

  • Поставяне на цели и оценка на изпълнението им
  • Оценка на компетенциите на служителите
  • Възможност за самооценка и оценка от ръководител
  • Възможност за Непрекъсната обратна връзка
  • Съгласуване на индивидуални планове за обучение и развитие

Покриване на всички етапи в процеса по оценка на представянето

Поставяне на цели

Служителите си поставят цели. Ръководителите ги допълват и потвърждават, след което служителите се запознават с промените.

Междинна оценка

Служителите се самооценяват. Ръководителите виждат самооценката и попълват оценка. Служителите се запознават с получената оценка

Годишно оценяване

Служителите се самооценяват. Ръководителите виждат самооценката и попълват оценка. Служителите се съгласяват с получената оценка.

Обжалване

При несъгласие от служител, оценката се разглежда, редактира и потвърждава от по-високо ниво ръководител.