ОТЧИТАНЕ НА

ПРИСЪСТВИЕТО

чрез данни от

системи за

контрол на

достъпа

свържете се с нас
 • Искате да следите спазването на работното време от Вашите служители
 • Търсите удобен инструмент за визуализация на отчетените събития за Вашите служители от системата за контрол на достъпа
 • Нужни са ви справки за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на всеки служител
 • Решението за Вас е модул "Отчитане на присъствието", който автоматично използва данните на Системи за контрол на достъпа. Разгледайте възможностите на модула и заявете Вашия достъп до безплатната му конфигурация, за да се уверите сами.

Защо да отчитате присъствието с HeRMeS eXpress?

Данните за присъствието се визуализират в удобен графичен интерфейс

Следите отклоненията спрямо договореното работно време

Вашите мениджъри разполагат с ефективен инструмент за управление

Имате бърза и точна информация за напуснали и останали служители при кризи и аварии

Разполагате с точен отчет за присъствието при епидемична обстановка

Следете данните за присъствието на Вашите служители в удобен графичен интерфейс

 • Графично представяне на информацията в календар на присъствието
 • Визуализация на баланса за дневно, седмично или месечно присъствие спрямо ефективното работно време
 • Контролиране на задължителното дневно присъствие при гъвкаво работно време
 • Използване на всички устройства: компютър, нотбук, таблет, смартфон
 • Автоматично използване на информацията за отпуска, болничен, обучение, работа извън офиса и др. при работа с останалите модули от HeRMeS eXpress

Дайте на мениджърите инструмент, с който да контролират присъствието на своите екипи

 • Удобни процедури за самообслужване за мениджъри, с който те администрират своя екип и неговите членове
 • Екипен календар за мениджъри с подробна информация за членовете на своя екип: баланс на присъствието, закъснения, отсъствия, почивки, обучения и др.
 • Календара автоматично визуализира данните от останалите модули на HeRMeS eXpress, когато се използва интегрирана система
 • Ежемесечни процедури за мениджърите за изготвяне и одобрение на екипна ФОРМА 76 и консолидиране в обща форма за организацията

Управлявайте изготвянето на ФОРМА 76 за екипа и за цялата организация

 • В интерфейса на ФОРМА 76 автоматично се маркират дните и часовете на всеки служител, за които няма регистрирано присъствие
 • Възможност за въвеждане директно във ФОРМА 76 на причината за отсъствие за всеки член на екипа
 • Автоматизиран процес за одобрение на екипните ФОРМИ 76 и консолидирането им в обща форма за цялата организация
 • ФОРМА 76 автоматично включва данните за отпуска, болничен, обучение и работа извън офиса и др. при използване на други модули от HeRMeS eXpress

Задайте параметрите на работното време, които модул "Отчитане на присъствието" ще следи за Вас

 • Начало и край на работния ден и периода за обедна почивка
 • При гъвкаво работно време начало и край на периода, в който се отчита дневно присъствие
 • Период на задължително присъствие за работния ден
 • Други договорени почивки в рамките на работното време
 • Толеранс за присъствие в началото и края на работното време
 • Продължителността на допустимите краткотрайни отсъствия от работното място

Настройте автоматична връзка между Вашата системата за контрол на достъпа и модул "Отчитане на присъствието"

 • Автоматичен импорт на данните за вход / изход получавани от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за автоматичен импорт на лични данни от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за настройване на периодите за обновяване на получаваната информация
 • Различни автоматични режими за обработка на неконсистентни данни (два последователни входа, липса на вход/изход)
 • Възможности за избор на вратите, през които се отчита присъствие
Ticket barriers at subway entrance in Shanghai,China.

Разширете многократно възможностите на системата, като я надградите с други модули на HeRMeS eXpress

 • Отсъствия
 • Регистриране на отпуски
 • Регистриране на болнични
 • Self-Service "Отпуски" за служители
 • Self-Service "Отпуски" за мениджъри
 • Self-Service "Регистриране на болничен" за служители
Вижте повече за модула
 • Работа извън офиса
 • Заявяване на отсъствие от работното място поради служебен ангажимент
 • Заявка за цял работен ден или част от него
 • Автоматизиран процес на одобрение
 • Възможност за заявяване на работа от вкъщи
 • Автоматична нотификация на всички участници в процеса
Вижте повече за модула
 • Администриране
 • Създаване на организационна структура
 • Въвеждане на позиции и назначения
 • Създаване на документите свързани с назначението
 • Self-Service "Информация за служители" за мениджъри
 • Self-Service "Информация за мен" за служители
Вижте повече за модула

Запознайте се с работата на модул “Отчитане на присъствието”

Конфигурации на модул "Отчитане на присъствието"

ФУНКЦИИ / КОНФИГУРАЦИИБАЗОВА (БЕЗПЛАТНА)РАЗШИРЕНА (САМОСТОЯТЕЛНА)РАЗШИРЕНА (ИНТЕГРИРАНА)
Самостоятелно използванеXX
ИМПОРТ НА ДАННИ ОТ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Исторически данни за текущия и един предходен месецXXX
Обработка на неконсистентни данниXXX
Исторически данни без ограничение на периодаXX
Настройваем режим за обработка на неконсистентни данниXX
ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЕКИПИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
Автоматичен импорт на лични данни от Системи за контрол на достъпаXX
Интеграция с данните в модул "Администриране"X
Създаване на администраторски профилXXX
Календар с данни за цялата компанияXXX
Създаване на профили за мениджъри и служителиXX
Дефиниране на екипиXX
Екипни календари за мениджъриXX
Индивидуални календари за служителиXX
Автоматично използване на данните от други модулиX
НАСТРОЙВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Фиксирано работно времеXXX
Задаване на начало и край на работния денXXX
Продължителност на обедната почивкаXXX
Толеранс за присъствие в началото и в края на работния денXXX
Толеранс при краткотрайни изходиXXX
Гъвкаво работно времеXX
Период на задължително дневно присъствиеXX
Период за обедна почивкаXX
Други почивки в рамките на работното времеXX
ДАННИ В КАЛЕНДАР ЗА ПРИСЪСТВИЕТО
Баланс на дневното присъствиеXXX
Закъснения и по-ранно напусканеXXX
Настройваем баланс за присъствие (седмично, месечно)XXX
Месечна справка за спазване на работното времеXXX
Задължително присъствие при гъвкаво работно времеXX
Обобщена информация за отсъствия (без тип и основание)X
Визуализация на данните от другите използвани модулиX
Подробна информация за отсъствиятаX
Обобщени справки за спазване на работното времеXX
ГЕНЕРИРАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ФОРМА 76
Автоматизирана процедура за изготвяне на Форма 76XX
Автоматичен статус „без регистрирано присъствие“XX
Въвеждане на причините за отсъствия във Форма 76XX
Използване на данните за отсъствия от другите модулиX
Процедура за редакция на данните от мениджъритеXX
Процес за одобрение на Форма 76 за всеки екипXX
Автоматизиран процес за консолидиране на екипните Форми 76 в обща форма на компаниятаXX
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА