Отчитане на присъствието

чрез данни от системи за контрол на достъпа

 • Искате да следите спазването на работното време от вашите служители?
 • Търсите удобен инструмент за визуализация на отчетените събития за вашите служители от системата за контрол на достъпа?
 • Нужни са ви справки за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др. на всеки служител?

Решението за вас е модул “Отчитане на присъствието” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress, който автоматично използва данните на Системи за контрол на достъпа.
Свържете се с нас сега и заявете достъп до безплатната му конфигурация.

модул "Отчитане на присъствието" чрез данни от системи за контрол на достъпа

Защо да отчитате присъствието с HeRMeS eXpress?

Данните за присъствието се визуализират в удобен графичен интерфейс

Следите отклоненията спрямо договореното работно време

Вашите мениджъри разполагат с ефективен инструмент за управление

Имате бърза и точна информация за напуснали и останали служители при кризи и аварии

Разполагате с точен отчет за присъствието при епидемична обстановка

Следете данните за присъствието на вашите служители в удобен графичен интерфейс

 • Графично представяне на информацията в календар на присъствието
 • Визуализация на баланса за дневно, седмично или месечно присъствие спрямо ефективното работно време
 • Контролиране на задължителното дневно присъствие при гъвкаво работно време
 • Използване на всички устройства: компютър, нотбук, таблет, смартфон
 • Автоматично използване на информацията за отпуска, болничен, обучение, работа извън офиса и др. при работа с останалите модули от HeRMeS eXpress
Модул "Отчитане на присъствието"

Дайте на мениджърите инструмент, с който да контролират присъствието на своите екипи

 • Удобни процедури за самообслужване за мениджъри, с който те администрират своя екип и неговите членове
 • Екипен календар за мениджъри с подробна информация за членовете на своя екип: баланс на присъствието, закъснения, отсъствия, почивки, обучения и др.
 • Календарът автоматично визуализира данните от останалите модули на HeRMeS eXpress, когато се използва интегрирана система
 • Ежемесечни процедури за мениджърите за изготвяне и одобрение на екипна ФОРМА 76 и консолидиране в обща форма за организацията

Управлявайте изготвянето на ФОРМА 76 за екипа и за цялата организация

 • В интерфейса на ФОРМА 76 автоматично се маркират дните и часовете на всеки служител, за които няма регистрирано присъствие
 • Възможност за въвеждане директно във ФОРМА 76 на причината за отсъствие за всеки член на екипа
 • Автоматизиран процес за одобрение на екипните ФОРМИ 76 и консолидирането им в обща форма за цялата организация
 • ФОРМА 76 автоматично включва данните за отпуска, болничен, обучение и работа извън офиса и др. при използване на други модули от HeRMeS eXpress

Задайте параметрите на работното време, които модул "Отчитане на присъствието" ще следи за вас

 • Начало и край на работния ден и периода за обедна почивка
 • При гъвкаво работно време начало и край на периода, в който се отчита дневно присъствие
 • Период на задължително присъствие за работния ден
 • Други договорени почивки в рамките на работното време
 • Толеранс за присъствие в началото и края на работното време
 • Продължителността на допустимите краткотрайни отсъствия от работното място

Настройте автоматична връзка между Вашата системата за контрол на достъпа и модул "Отчитане на присъствието"

 • Автоматичен импорт на данните за вход / изход, получавани от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за автоматичен импорт на лични данни от системата за контрол на достъпа
 • Възможност за настройване на периодите за обновяване на получаваната информация
 • Различни автоматични режими за обработка на неконсистентни данни (два последователни входа, липса на вход/изход)
 • Възможности за избор на вратите, през които се отчита присъствие
Отчитане на присъствието чрез данни от системи за контрол на достъпа

Разширете многократно възможностите на системата, като я надградите с други модули на HeRMeS eXpress

 • leave dark blueleave orange
  Отсъствия
 • Регистриране на отпуски
 • Регистриране на болнични
 • Self-Service "Отпуски" за служители
 • Self-Service "Отпуски" за мениджъри
 • Self-Service "Регистриране на болничен" за служители
Вижте повече за модула
 • out of office darkblueout of office orange
  Работа извън офиса
 • Заявяване на отсъствие от работното място поради служебен ангажимент
 • Заявка за цял работен ден или част от него
 • Автоматизиран процес на одобрение
 • Възможност за заявяване на работа от вкъщи
 • Автоматична нотификация на всички участници в процеса
Вижте повече за модула
 • admin dark blueadmin orange
  Администриране
 • Създаване на организационна структура
 • Въвеждане на позиции и назначения
 • Създаване на документите свързани с назначението
 • Self-Service "Информация за служители" за мениджъри
 • Self-Service "Информация за мен" за служители
Вижте повече за модула

Запознайте се с работата на модул “Отчитане на присъствието”

Контролирайте достъпа със Сектрон

logo sectron

Решения за Вашата сигурност

 • Алармени системи
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване
 • Контрол за достъп
sectron banner 1 1 ai 4
sectron banner mobile

Конфигурации на модул "Отчитане на присъствието"

ФУНКЦИИ / КОНФИГУРАЦИИ
БАЗОВА (БЕЗПЛАТНА)
РАЗШИРЕНА (САМОСТОЯТЕЛНА)
РАЗШИРЕНА (ИНТЕГРИРАНА)
Самостоятелно използване
X
X
ИМПОРТ НА ДАННИ ОТ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Исторически данни за текущия и един предходен месец
X
X
X
Обработка на неконсистентни данни
X
X
X
Исторически данни без ограничение на периода
X
X
Настройваем режим за обработка на неконсистентни данни
X
X
ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЕКИПИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
Автоматичен импорт на лични данни от Системи за контрол на достъпа
X
X
Интеграция с данните в модул "Администриране"
X
Създаване на администраторски профил
X
X
X
Календар с данни за цялата компания
X
X
X
Създаване на профили за мениджъри и служители
X
X
Дефиниране на екипи
X
X
Екипни календари за мениджъри
X
X
Индивидуални календари за служители
X
X
Автоматично използване на данните от други модули
X
НАСТРОЙВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Фиксирано работно време
X
X
X
Задаване на начало и край на работния ден
X
X
X
Продължителност на обедната почивка
X
X
X
Толеранс за присъствие в началото и в края на работния ден
X
X
X
Толеранс при краткотрайни изходи
X
X
X
Гъвкаво работно време
X
X
Период на задължително дневно присъствие
X
X
Период за обедна почивка
X
X
Други почивки в рамките на работното време
X
X
ДАННИ В КАЛЕНДАР ЗА ПРИСЪСТВИЕТО
Баланс на дневното присъствие
X
X
X
Закъснения и по-ранно напускане
X
X
X
Настройваем баланс за присъствие (седмично, месечно)
X
X
X
Месечна справка за спазване на работното време
X
X
X
Задължително присъствие при гъвкаво работно време
X
X
Обобщена информация за отсъствия (без тип и основание)
X
Визуализация на данните от другите използвани модули
X
Подробна информация за отсъствията
X
Обобщени справки за спазване на работното време
X
X
ГЕНЕРИРАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ФОРМА 76
Автоматизирана процедура за изготвяне на Форма 76
X
X
Автоматичен статус „без регистрирано присъствие“
X
X
Въвеждане на причините за отсъствия във Форма 76
X
X
Използване на данните за отсъствия от другите модули
X
Процедура за редакция на данните от мениджърите
X
X
Процес за одобрение на Форма 76 за всеки екип
X
X
Автоматизиран процес за консолидиране на екипните Форми 76 в обща форма на компанията
X
X
Свържете се с нас сега