ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ HeRMeS eXpress

Версия 3.0

header terms conditions
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3а целите на този документ, посочените по-долу термини и изрази, ще имат значението, дадено срещу тях, освен ако контекстът изисква друго:
a.      Абонамент: възмездно, неизключително и срочно ползване на услугата от Клиента, чрез което последният получава право за достъп до услугата и съпътстващата документация за определен период.
b.      Администраторски профил: комбинация от правила, които еднозначно определят правата на даден потребител да използва услугата и данните в нея. Администраторският профил позволява достъп до всички функционалности в услугата, за които Клиентът има абонамент, включително и създаването на потребителски профили. Доставчикът дефинира 1 (един) такъв профил за всеки Клиент
c.       Активен период за използване на услугата: Активният период за използване на услугата е период, през който Доставчикът гарантира наличността на услугата за използването ѝ от Клиентите. Активният период за използване на услугата е всеки работен ден от 8:30 до 20:30 часа.
d.      Бизнес идентификатори: търговските наименования, търговските марки, марките за услуги, лога, домейни и други отличителни характеристики.
e.       Вирус: компютърна програма, която се размножава и разпространява без знанието и разрешението на потребителя и може да повреди други програми и/или данни в услугата.
f.        Данни на клиента: всяка информация, въведена в системата от потребители на Клиента или предоставена от Клиента за автоматизирано въвеждане (импорт) от Доставчика.
g.      Документация: всички документи, описващи услугата, и предоставени на Клиента или достъпни на интернет страницата на услугата.
h.      Доставчик на услугата (ТехноЛогика): компанията, която предлага услугата HeRMeS eXpress и притежава всички права за нея.
i.        Клиент: организация, която желае да използва и е заплатила абонаментно използване на услугата HeRMeS eXpress. 
j.        Модул: обособена група процедури от услугата, за които Доставчикът предлага отделен абонамент.
k.      Ефективно време за използване на услугата: сумата от всички активни периоди за една календарна година (12 последователни календарни месеца).
l.        Обем на услугата (Обем): броят активни назначения на служители на Клиента, чиито данни се обработват и съхраняват в услугата.
m.    Обхват на услугата (Обхват): съвкупността от модули, предоставени от Доставчика за използване от Клиента в рамките на абонамента.
n.      Период (Абонаментен период): период, не по-малък от един календарен месец
o.      Планов престой: прекъсване на достъпа до услугата с цел обновяване или отстраняване на открити програмни грешки.
p.      Поверителна информация: Поверителна информация е всяка информация, означена като такава, както и отделните части на такава информация, независимо дали всяка отделна част е сама по себе си представлява поверителна информация, както и всякаква информация, която е получена или може да бъде получена вследствие на поверителна информация.
q.      Потребител: физическо лице, служител на Клиента, което има създаден потребителски профил за услугата.
r.       Потребителски профил: комбинация от правила, които еднозначно определят правата на даден потребител да използва Self-Service портала на услугата и данните в него.
s.       Работен ден: всеки ден от понеделник до петък, с изключение на официалните празнични дни в Република България.
t.        Служител: всяко физическо лице с активно трудово правоотношение с Клиента.
u.      Указания за ползване: файлове, ръководства за работа, видео онагледяване и всички други инструкции и помощни материали, описващи и подпомагащи използването на услугата от Клиента, включително и такива, които са публикувани на интернет страницата на услугата.
v.      Услуга: софтуер за управление на човешки ресурси HeRMeS eXpress, предоставян от Доставчика за абонаментно ползване от Клиента като „софтуер като услуга” през интернет.
2. ПРЕДМЕТ
 1. Доставчикът предоставя на Клиента абонамент за софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS eXpress, във вида софтуер като услуга (SaaS), наричана нататък „услуга“.
 2. Софтуер като услуга (SaaS) означава, че предлаганата услуга е достъпна през интернет на принципа “такава, каквато е”.
 3. Клиентът използва услугата посредством администраторски и потребителски профили за достъп за неговите служители.
3. ЗАЯВЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА В УСЛУГАТА
 1. Използването на услугата се заявява по следната процедура:
  • Клиентът изпраща заявка за абонамент в свободен формат по електронна поща или през интернет страницата на услугата. В заявката следва да са посочени броят активни назначения, за които ще се използва услугата (обема), модулите, които Клиентът желае да използва (обхватът), желаният от него срок за използване, както и допълнителни услуги, ако Клиентът желае да получи такива.
  • Доставчикът връща на посочения от Клиента e-mail адрес споразумение за използване на услугата. В споразумението, освен желаните от Клиента обем, обхват и срок за използване, са посочени цената, сроковете за плащане, допълнителни услуги с тяхната цена и други условия, ако има такива..
  • Подписвайки споразумението, Клиентът приема и настоящите общи условия, които са неразделна част от него.
  • Подписаното споразумение има приоритет пред условията за абонаментно използване на софтуерен продукт и с него могат да бъдат изменени клаузи от тези условия и/или договорени нови клаузи.
 2. Клиентът може да заяви промяна на услугата, която е свързана с разширяване на обема и/или обхвата по всяко време на текущия му абонаментен период. Промяната се активира в срок до един (1) работен ден след постъпване на доплащане на Клиента по банковата сметка на Доставчика.
 3. Клиентът може да заяви промяна на услугата, свързана с намаляване на обема и/или обхвата, само в края на текущия абонаментен период, като промяната ще се отнася за следващ абонаментен период.
 4. За предстояща промяна в използването на услугата:
  • Клиентът изпраща заявка в свободен формат по електронна поща или през интернет страницата на услугата с информация за желаните (в обхвата, обема или друго)по-късно от десет (10) календарни дни преди изтичането на текущия абонаментен период.
  • Доставчикът връща на посочения от Клиента e-mail адрес писмено допълнение към подписаното споразумение за използване. В допълнението са описани желаните от Клиента промени и са посочени цената за абонамента, сроковете за плащане, допълнителни услуги с тяхната цена и други условия, ако има такива.
  • С подписването на Допълнение към Споразумението за използване Клиентът приема предложените промени
4. СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА
 1. Доставчикът активира услугата чрез предоставяне на достъп на Клиента до услугата най-късно на датата, уговорена в Споразумението за абонаментно използване като „Начало на абонаментния период“.
 2. Активирането на услугата се извършва чрез изпращане на e-mail съобщение до контактното лице с информация за активирана услуга и администраторски профил за достъп. С този профил за достъп Клиентът дефинира допълнителните администраторски и потребителски профили, необходими му за използване на услугата.
 3. Броят на потребителските профили, които Клиентът може да създаде, е ограничен до броя активни назначения, за които Клиентът заплаща абонамент за услугата (обема).
 4. За начало на периода за абонамент на услугата се приема датата, уговорена в Споразумението за абонаментно използване.
 5. Всяко лице, използващо администраторски профил за достъп, се счита за представител на Клиента.
 
5. ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА
 1. Клиентът може да продължи използването на услугата за нов период със заплащане на абонаментната цена за новия период. Заплащането се извършва въз основа на подписаното Споразумение за абонаментно използване,Допълнение към него или срещу издадена оригинална фактура за абонамент.
 2. При продължаване на услугата за нов период се запазват всички настройки, данни и потребителски профили, които Клиентът е създал, въвел или използвал, заедно с цялата история на промените в съответствие с наличните функции в услугата.
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
 1. Доставчикът прекратява услугата за даден Клиент чрез прекратяване на достъпа на всички дефинирани администраторски и потребителски профили за този Клиент.. Клиентските данни, направените настройки и създадените потребителските профили, се съхраняват в базата данни, съгласно условията на раздел 9. КЛИЕНТСКИ ДАННИ. Клиентът може да поиска незабавно изтриване на всички негови данни, като изпрати писмено уведомление до Доставчика. В този случай всички данни на Клиента, направените от него настройки и създадените от него потребителски профили, се изтриват в срок до 1 (един) работен ден след получаване на искането.
 2. Доставчикът може да прекрати услугата след изтичане на предплатения период за абонамент в следните случаи:
  • Клиентът е уведомил писмено Доставчика, че не желае да използва услугата за нов период;
  • В случай че 5 (пет) работни дни след датата, на която изтича даден абонаментен период, Доставчикът не е получил плащане за следващ период за абонамент. В този случай Доставчикът изпраща известие до Клиента, в което поставя разумен срок за плащане. Ако след изтичане на поставения срок не е постъпило плащане в сметката на Доставчика, той прекратява услугата.
 3. Доставчикът има право да прекрати предсрочно услугата във всички случаи, в които:
  • във връзка с използването на услугата Клиентът има неизпълнени финансови задължения към Доставчика по това споразумение и това неизпълнение продължава и след изпратено напомняне;
  • Клиентът нарушава разпоредбите на настоящото споразумението и това нарушение продължава и след изпратено писмено предупреждение.
 4. Ако след прекратяване на услугата Клиентът реши отново да я използва, той изпраща нова заявка за стартиране на услугата, съгласно раздел 3. СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА.
 5. Доставчикът не дължи обезщетение при нито един от случаите на прекратяване на услугата.
7. ПОДДЪРЖАНЕ НА УСЛУГАТА
 1. Доставчикът осигурява поддръжка на услугата, която включва:
  • Поправка на докладвани програмни грешки;
  • Помощ за използване на функциите, процедурите и документацията на услугата.
 2. Поддръжката на услугата се осъществява през интернет базираната Help-Desk системата на Доставчика, която се достъпва през услугата или на адрес https://support.technologica.com .
 3. Всеки клиент получава профили за достъп до Help-Desk системата, като техният брой съответства на регистрираните от него администраторски профили.
 4. Клиентите въвеждат заявки за поддръжка в Help-Desk системата на Доставчика. Всяка заявка се обработва от служители на Доставчика и Клиентът получава отговор отново в Help-Desk системата. При необходимост от допълнителна информация тя отново се изисква и предоставя през Help-Desk системата.
 5. Цялата информация, свързана с дадена заявка, се запазва в Help-Desk системата и е достъпна за четене от оторизиран потребител.
 6. Информацията от всички заявки за даден Клиент се счита за клиентски данни и се съхранява и заличава по изискванията на раздел 9. КЛИЕНТСКИ ДАННИ.
 7. В рамките на своя абонамент за услугата всеки Клиент има лимит от определен брой заявки за поддръжка, които може да използва безплатно. След изчерпване на лимита от заявки за поддръжка Клиентът може да продължи да изпраща заявки за поддръжка, които се заплащат допълнително, извън цената на абонамента за услугата. Броят над лимитни заявки за поддръжка се отчита в края на всеки абонаментен период и се заплаща заедно с абонамента за следващия период.
 8. Доставчикът уведомява Клиента при достигане на 80% от лимита за заявки за поддръжка и при изчерпване на лимита.
 9. Лимитът и условията за него, както и цената за над лимитните заявки са описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
8. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. Доставчикът поддържа информация за цените на модулите и цените на допълнителните услуги, които предлага, на интернет страницата на услугата. Тези цени са само за информация и Доставчикът не гарантира тяхната актуалност. Тези цени не представляват финансово предложение на Доставчика и не са обвързващи за него. При изпратено запитване от Клиент Доставчикът изпраща обвързващо писмено предложение (оферта), което включва конкретни цени и условия.
 2. Ако Клиентът приеме офертата, Доставчикът изпраща Споразумение за абонаментно поддържане, с което се договаря използването на услугата. Настоящите Общи условия са неразделно приложение към това Споразумение.
 3. Всяко плащане, което Клиентът извършва към Доставчика, е на базата на сключеното Споразумение за абонаментно използване или Допълнение към него.
 4. Плащането се извършва по банков път по сметката на Доставчика, посочена в Споразумението.
 5. При получено от Клиента плащане, Доставчикът издава данъчна фактура в законоустановения срок и я изпраща на адреса на Клиента, посочен от него, съгласно раздел 9. КОМУНИКАЦИИ.
 6. Доставчикът не носи отговорност за неверни или непълни данни, посочени от Клиента, свързани с издаването на фактурата.
 7. При промяна в ценовата листа на Доставчика, която би довела и до промяна в цената на услугата към Клиента, Доставчикът изпраща Допълнение към Споразумението за абонаментно използване, което страните са подписали.
 8. Допълнението по горната точка трябва да бъде изпратено не по-късно от 60 (шестдесет дни) преди изтичане на текущия абонаментен период. Промяната на цената се отнася за нов абонаментен период.
 9. За период, за който Клиентът вече е предплатил услугата, не може да има промяна на цената.
9. КЛИЕНТСКИ ДАННИ
 1. Всички данни, които са въведени от Клиента или са генерирани от услугата в процеса на използването ѝ от Клиента, са данни на Клиента или клиентски данни.
 2. Всеки Клиент има право да съхранява данни безплатно, в определен обем, който е пропорционален на броя служители, за които той използва услугата. Този обем включва всички данни, които се въвеждат от Клиента, всички данни, които се генерират от услугата, прикачените файлове и всички данни, съдържащи се в Help-Desk системата (т.е. клиентските данни).
 3. Ако даден Клиент достигне лимита на безплатния обем данни, той може да продължи да въвежда и генерира нови данни, като заплаща месечен абонамент за допълнителния обем клиентски данни.
 4. Месечният абонамент за допълнителен обем клиентски данни се заплаща в началото на всеки предплатен период за целия период.
 5. Ако надвишаването на безплатния обем клиентски данни се получи по време на предплатен период, Клиентът заплаща допълнителния обем клиентски данни до края на периода заедно с месечния абонамент за следващия период.
 6. Лимитът за безплатния обем клиентски данни, условията за него, както и цената за месечния абонамент за над-лимитния обем клиентски данни, са описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
 7. Клиентът има право по всяко време на услугата да изтегли и съхранява локално данните си, без това да нарушава възможностите му за използване на услугата.
 8. След прекратяване на услугата, по който и да е от случаите, описани в раздел 6. ПРЕКРАТВАНЕ НА УСЛУГАТА, Доставчикът съхранява всички клиентски данни за срок от 30 (тридесет) календарни дни. По заявка от Клиента, клиентските данни могат да му бъдат предадени безплатно в машинно четим формат. След изтичане на този срок, Доставчикът изтрива (заличава) клиентските данни.
10. КОМУНИКАЦИЯ
 1. Комуникацията с крайните потребители се осъществява чрез размяна на електронни съобщения, адресирани до официалния e-mail адрес на услугата hermesexpress@technologica.com, както и до алтернативен e-mail адрес, описан в Споразумението за абонаментно използване. До този (тези) адрес(и) Клиентът адресира и всички писмени уведомления и заявки.
 2. В заявката за използване на услугата Клиентът посочва e-mail адрес, на който желае да получава официалната кореспонденция от Доставчика. Клиентът може по всяко време да уведоми Доставчика за промяна на този e-mail адрес като изпрати нотификация до официалния и/или алтернативния e-mail адреси.
 3. Клиентът приема, че е получил всички уведомления, изпратени на посочени от него e-mail адрес. Клиентът е отговорен за достъпността и нормалното функциониране на посочени от него e-mail адрес.
11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
 1. Заплащайки цената за абонамент, Клиентът има право да използва услугата в рамките на обема, обхвата и периода, включени в абонамента.
 2. Клиентът има право да заяви и, след заплащане на цената, да получи промени в услугата по реда и условията на раздел 5. ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА.
 3. Клиентът има право да прекрати използването на услугата по реда и условията на раздел 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
 4. Клиентът има право да поиска изтриване на всички клиентски данни, своите профили за достъп, както и всички направени във връзка с неговото използване на услугата настройки, съгласно условията на раздел 9. КЛИЕНТСКИ ДАННИ.
 5. Единствено Клиентът е отговорен за начина, по който използва услугата, за генерираните от него данни (клиентски данни), както и за резултатите, които получава при използването ѝ. Клиентът приема, че клиентските данни са винаги във вида, в който са генерирани от оторизиран от него потребител.
 6. Клиентът се задължава да използва услугата само в съответствие с подписаното Споразумение за абонаментно използване, действащото законодателство, подзаконови актове или общоприетите добри практики. В случай на констатирано от Доставчика несъответствие, Клиентът се задължава да извърши доплащане по издадената от Доставчика фактура.
 7. Клиентът приема и се съгласява да използва услугата, чрез създадените от него потребителски профили, идентифицирани с потребителско име и парола, въведени и използвани от крайни потребители – негови служители.
 8. Клиентът приема и се съгласява, че ще бъде отговорен за действията на всяко трето лице, което използва услугата със създадени от него потребителски профили.
 9. Клиентът се задължава да не извършва заедно или поотделно нито едно от описаните по-долу действия при използването на услугата:
  • да осъществява достъп или опит за достъп до услугата или части от нея по какъвто и да било друг начин, освен чрез предвидения от Доставчика, като е изключено използването на автоматизирани средства (скриптове, уеб роботи и други);
  • да възпрепятства по какъвто и да е начин предлагането на услугата или сървърите и мрежата, които са част от услугата;
  • да копира, възпроизвежда, дублира, лицензира, прехвърля, продава, препродава, показва, разкрива или комерсиализира услугата или която и да е част от нея за каквито и да е цели;
  • да се опитва да придобие данни на други Клиенти, чрез каквито и да е средства от услугата;
  • да използва услугата, за да изпраща материали, които съдържат вируси, т. нар. троянски коне, червеи, повредени файлове или друг подобен софтуер, който може да наруши работата на друг Клиент или на услугата като цяло.
 10. Клиентът няма право, използвайки услугата, да обработва и съхранява материали, които:
  • са незаконни, вредни, заплашващи, клеветнически, нецензурни, противозаконни, расово или етнически обидни;
  • улесняват незаконна дейност;
  • изобразяват недвусмислени сексуални образи;
  • насърчават насилие;
  • са израз на дискриминация въз основа на раса, пол, цвят на кожата, религиозни убеждения, сексуална ориентация, инвалидност или някаква друга незаконна дейност;
  • причиняват щети и други непозволени от закона дейности;
  • да предоставя достъп до услугата и/или документацията на трети страни.
 11. Клиентът се задължава да не разкрива своите потребителски имена и/или пароли на трети лица, без изричното писмено съгласие на Доставчика, като освен това предприема всички разумни действия за предотвратяване на възможен неоторизиран достъп до услугата и/или документацията, като следва да уведоми незабавно Доставчика при установяване на такива опити.
 12. Клиентът е отговорен в случай на неоторизиран достъп или използване на услугата, причинено от негово действие или бездействие.
 13. Освен ако не е предвидено в ЗАПСП, Клиентът няма право да изменя, адаптира, превежда, създава производни продукти, да декомпилира, да прилага обратно инженерство (reverse engineer), да разглобява или по друг начин да се опитва да извлече програмния код от услугата или документацията към нея, нито да създава или да се опитва да създаде заместител или подобна услуга или продукт, чрез използване на или достъп до “Софтуер като услуга – SaaS” или друга, свързана с него.
 14. Клиентът няма право да премахва, прикрива или изменя каквото и да е указание относно авторското право на HeRMeS/HeRMeS eXpress, отличителните знаци на HeRMeS/HeRMeS eXpress или други обозначения на Доставчика, прикрепени към или съдържащи се под каквато и да е форма в услугата и/или документацията.
 15. Клиентът приема, че никакви негови действия, свързани с използването на услугата, които могат да включват, без това да е изчерпателен списък, въвеждане на данни, създаване на правила и процедури, създаване на номенклатури и други, не водят до възникване и придобиване на авторски или сродни права, ноу-хау, патенти, търговски марки, промишлен и художествен дизайн, полезни модели, права върху техническа информация и документация, права на собственост и други по смисъла на ЗАПСП и действащото законодателство.
12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА
 1. Доставчикът предоставя услугата за използване от Клиента за период, за който Клиентът е предплатил цената за абонамент. Доставчикът гарантира възможността за достъп на Клиента до услугата през активния период за използването ѝ, като през останалото време услугата също е достъпна и може да бъде използвана, но това не е гарантирано от Доставчика.
 2. Доставчикът гарантира, че прекъсванията няма да надвишават 2% (два процента) от ефективно време за използване на услугата.
 3. При планов престой в рамките на горните 2% прекъсване Доставчикът предупреждава клиентите най-късно 2 (два) работни дни преди прекъсването.
 4. Ако прекъсването продължи повече от 2% (два процента) от ефективно време за използване на услугата, по каквато и да е причина, която е по вина на Доставчика, той компенсира Клиента, като удължава безплатно предплатения период с допълнително време за използване на услугата, равно на времето над лимита от 2%.
 5. Доставчикът осъществява следните дейности, включени в абонамента на услугата:
  • осигуряване на достъп до услугата в заявения от Клиента обхват и обем за предплатения период за абонамент;
  • отстраняване на бъгове, възникнали при работата на услугата;
  • съхранение и архивиране на клиентските данни, клиентски настройки и профили за достъп.
 6. Доставчикът има право да въвежда нови, както и да разширява съществуващите функционалности на услугата, изцяло по негова собствена преценка за необходимост и време. Доставчикът има право да променя съдържанието и функциите на модулите без предварително уведомление и без да посочва конкретна причина. Информацията за реализираните промени се публикува на интернет страницата на услугата.
 7. Доставчикът има право временно да прекрати предоставянето на услугата частично или изцяло, с цел извършване на превантивна или наложителна поддръжка, като уведоми Клиента най-малко 24 (двадесет и четири) часа предварително.
 8. Доставчикът има право да следи за спазване на обема на услугата и при несъответсвие между договорения и използвания обем, да информира писмено Клиента и да изпрати на контактните лица на Клиента искане за доплащане (фактура) на разликата между договорения и реално използван обем на услугата.
 9. Доставчикът има право да извършва допълнителни услуги, насочени към по-добро използване на услугата, които могат да включват, без това да е изчерпателен списък, импорт на данни, помощ при дефинирането на структури, позиции, назначения и други елементи от услугата, съпровод при първоначалното използване на услугата, специализирано обучение на потребителите и други. Тези допълнителни услуги не са включени в цената на абонамента и се заплащат допълнително от Клиента.
 10. Доставчикът притежава всички права на интелектуална собственост по отношение на включения в услугата софтуерен продукт HeRMeS/HeRMeS eXpress, а именно търговски марки, ноу-хау, патенти, промишлен и художествен дизайн, полезни модели, права върху техническа информация и документация, морални права, права на собственост, включително свързаните с тях авторски права върху софтуера и базите данни, съгласно ЗАПСП и действащото законодателство.
 11. Доставчикът притежава всички права върху интелектуалната собственост върху услугата, като никакви авторски права или правото върху търговска марка, домейн и други бизнес идентификатори, не могат да бъдат прехвърляни на Клиента.
13. ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
 1. Използването на услугата изисква свързаност към интернет. Достъпът до интернет и всички произтичащи от това договорни отношения с трети страни не са част от услугата и сключеното Споразумение между страните.
 2. Доставчикът не носи отговорност за възможно закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на клиентския абонамент за интернет.
 3. Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни, причинена от токов удар или други форсмажорни обстоятелства.
 4. Като приложение към това споразумение, Доставчикът предоставя информация за препоръчителните изисквания за скорост на интернет връзката, хардуерни и софтуерни изисквания към работните станции и препоръчителен интернет браузър.
14. KOНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 1. Клиентът приема, че услугата в нейната цялост, както и резултатите от всеки проведен потребителски тест, са поверителна информация на Доставчика.
 2. Доставчикът приема, че данни на Клиента и потребителите, предоставени при регистрацията за услугата, са поверителна информация на Клиента.
 3. По силата на това споразумение и двете страни взаимно си предоставят достъп до поверителната информация само и единствено за времето на ползване на услугата.
 4. Споразумението не е нарушено, ако поверителната информация на една от страните:
  • е известна на трета страна, преди приемане на споразумението;
  • стане публично известна по друг начин, не чрез действие или бездействие на другата страна;
  • е в законосъобразно притежание на другата страна, преди известяването;
  • е законно оповестена на едната страна от трета страна, без ограничение за разкриване на информация;
  • е оповестена по изискване на закона.
 5. Всяка една от страните се задължава да съхранява поверителната информация на другата, според правилата за съхранение на такава информация, освен ако разкриването ѝ не се изисква от закона.
 6. Всяка една от страните се задължава да не разкрива поверителна информация на трета страна.
 7. Всяка една от страните се задължава да не използва поверителната информация за каквито и да е други цели, различни от необходимостта при използване на услугата.
 8. Всяка една от страните се задължава да вземе всички необходими и възможни мерки, за да осигури не разкриването на поверителната информация пред трета страна.
 9. Клаузите за КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ остават в сила за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след прекратяването на абонамента за услугата.
15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. Предоставяйки услугата на Клиента, Доставчикът се явява оператор на лични данни, за които Клиентът е администратор.
 2. Доставчикът гарантира конфиденциалността и защитата на личните данни в съответствие с действащия Закон за защита на личните данни и приложими европейски директиви.
 3. Доставчикът обработва личните данни на Клиента по условията на Регламент за обработка на лични данни от ТехноЛогика ЕАД, публикувано на интернет страницата на услугата и предоставено като приложение към Споразумението за абонаментно използване.
16. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА
 1. Клиентът приема да използва услугата “такава, каквато е”, без пряка или косвена гаранция от всякакъв вид и по-специално по отношение на:
  • адаптирането ѝ за специфична употреба;
  • липса на грешки и некоректно действащи функционалности;
  • съвпадението с конкретни нужди и потребности на Клиента;
  • изпълнение на конкретни очаквания на Клиента.
 2. Услугата, в нейната цялост, се предлага на принципа “такава, каквато е” и Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени очаквания на Клиента.
 3. Доставчикът не се задължава да удовлетворява каквито и да е изисквания на Клиента за промяна на характеристиките и функционалността на услугата.
 4. Доставчикът не поема никаква отговорност за начина на работа на Клиента с услугата, както и за резултатите, които Клиентът получава при използването ѝ.
 5. Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени от грешки или пропуски, в следствие на каквото и да е тълкуване на документацията за работа с продукта.
 6. Доставчикът не носи отговорност за възникнали за Клиента събития като закононарушение, небрежност, загуба на печалба, загуба на репутация, промяна на данни в услугата, икономически или други непреки загуби, разходи, щети или такси, които биха могли да възникнат непряко при ползването на услугата и по силата на това споразумение.
 7. Доставчикът не гарантира, че:
  • използването на услугата ще бъде без грешка, без прекъсване и използването ѝ ще бъде възможно при всяка комбинация от хардуер, софтуер и данни;
  • решенията, взети от Клиента на база ползването на услугата, ще бъдат правилни, ефективни и законни;
  • хардуерът и/или софтуерът, които Клиентът използва за достъп до услугата, са без вируси и не могат да бъдат заразени.
 8. Доставчикът не носи каквато и да е юридическа отговорност при случаите, когато предоставянето на услугата е прекъснато, поради спиране на електрическия ток, пожар, наводнение, земетресение, техническа повреда на сървъра, на който е базиран сайтът на Доставчика, хакерски атаки и други форсмажорни обстоятелства, които са извън неговия контрол.
 9. Доставчикът не носи никаква отговорност за недобросъвестно заличаване, коригиране, унищожаване, повреждане, загуба или неуспех при съхранението на лични данни на Клиента, в резултат на недобросъвестни действия от трети лица.
17. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
 1. Страните приемат, че претенции, от каквото и да е естество, могат да бъдат предявени в срок до 7 (седем) работни дни от възникването на събитието, което ги е породило.
 2. За всички въпроси, неуредени в настоящото споразумение, се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
 3. Страните се съгласяват българските съдилища да имат изключителната компетенция при решаването на всеки правен спор или въпрос, произтичащ от или във връзка с ползването на услугата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА КОНФИГУРАЦИЯ НА КЛИЕНТСКИТЕ КОМПЮТРИ ЗА ХАРДУЕР, ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕР  
 1. Изисквания за HeRMeS eXpress клиенти (основно приложение):
  • Операционна система: Windows 7 SP1, Windows 8.1 Update, Windows 10;
  • Процесор: 1 гигахерц (GHz) или по-бърз 32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор;
  • RAM памет: 4 гигабайтa (GB) за 32-битови версии или 8 GB за 64-битови версии;
  • Свободно дисково пространство: 500 МB;
  • Разделителна способност: 1024*768 или по-висока;
  • Интернет свързаност;
  • Microsoft Excel 2007 или по-висока, Microsoft Word 2007 или по-висока;
  • .NET Framework 4.0 или по-висока.
 1. Изисквания за използване на Self-Service портала
2.1. Desktop браузери:
  • За Windows: текущи версии на Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge;
  • За Mac OS: текущи версии на Apple Safari и Google Chrome.
2.2. Мобилни операционни системи и браузери:
  • Apple iOS 11 (или по-нова) с текущия браузър на Apple Safari;
  • Google Android 7 (или по-висока) с текущия браузър Google Chrome;
  • Таблети Microsoft Surface с всеки поддържан десктоп браузър.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ЛИМИТИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ БРОЙ ЗАЯВКИ ЗА ПОДДРЪЖКА, ВКЛЮЧЕНИ В АБОНАМЕНТА НА УСЛУГАТА Броят на безплатните заявки в Help-Desk системата, включени в цената на абонамента, се определя от обема на услуга (броя служители в организацията). В таблицата по-долу е описан съответния брой заявки според броя служители на Клиента.
Брой служители Брой заявки, включени в месечния абонамент Цена на допълнителна заявка
до 100 до 5 заявки 240 лева без ДДС
до 150 до 6 заявки
до 200 до 7 заявки
за всеки следващи 50 служители  + 1 допълнителна заявка на месец
Заявките се акумулират в рамките на предплатения абонаментен период и могат да бъдат използвани по всяко време на абонамента. След изтичане на предплатения период, неизползваните заявки не се прехвърлят за следващ абонамент.
   
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ЛИМИТИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ОБЕМ КЛИЕНТСКИ ДАННИ, ВКЛЮЧЕН В АБОНАМЕНТА НА УСЛУГАТА За съхранение и обработка на клиентските данни е предвидено самостоятелно пространство за всеки отделен Клиент. Безплатният обем данни, включен в цената на абонамента, зависи от броя на служителите на Клиента. В таблицата по-долу е посочен предвиденият обем данни за организацията според броя служители, както и цената за допълнителен такъв, който се заявява изрично при необходимост.
Брой служители Безплатен обем за съхранение на клиентски данни. Цена за допълнителни 500 MB
до 100 1 GB 30 лева без ДДС на месец
до 150 1 GB + 500 MB
за всеки следващи +50 служители + 500 MB