Отсъствия

С модул “Отсъствия”на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress управлявате отпуските и отсъствията по болест по всички законоустановени основания и генерирате необходимите документи.

С модул “Отсъствия”на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress управлявате отпуските и отсъствията по болест по всички законоустановени основания и генерирате необходимите документи.

Цялостен процес за управление на отпуските и отсъствията по болест

 • Администрирате всички видове отпуски и отсъствия по болест
 • Управлявате полагаемостта и правилата за заявяване и използване
 • Автоматично изчисляване на полагаеми дни по основания и години
 • Автоматично изчерпване и възстановяване на остатъци
 • Автоматично прекратяване на отпуск при въвеждане на болничен
 • Изготвяте и експортирате Приложения 9 и 10 за НОИ
 • Генерирате разнообразни справки за въведeната информация в MS Excel
Self-Service "Отпуски", Self-Service "Регистриране на болничен лист"

Self-Service процедурите от модула са достъпни от всички устройства

 • Използвате Self-Service процедурите на всички ваши устройствa: десктоп, лаптоп, таблет, мобилен телефон
 • Self-Service "Отпуски"
  Автоматизира целия процес: от заявяването, през одобрението от неограничен брой одобряващи до автоматичното генериране на необходимите документи
 • Self-Service "Регистриране на болничен лист"
  Използвайки формализирана процедура служителите въвеждат информация за отпуската по болест, която ще използват

Self-Service "Регистриране на болничен лист" - навременна информация за всички в организацията

 • Възможност за служителите да регистрират отсъствие от работното място поради заболяване
 • Възможност за въвеждане на необходимата информация от издадения болничен лист
 • Прикачване на сканиран (сниман през мобилния телефон) болничен лист
 • Подаване на информацията през различни устройства: компютър, нотбук, таблет, смартфон
 • При представяне на оригиналния документ HR специалист проверява въведените данни и потвърждава отсъствието

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•  Автоматично изчисляване на полагаеми и остатъци от отпуск

•  Справки за полагаеми дни и остатъци от отпуск към дата

•  Автоматично прекратяване на отпуск при въвеждане на болничен

001-management
Мениджър

•  Електронно съгласуване на подадени заявки за отпуск

•  Информация за остатъци от отпуск, използвани отпуски и болнични за служителите в екипа

003-man
Служител

•  Електронно подаване и одобрение на заявки за отпуск

•  Информация за ползвани и остатъци от отпуск

•  Уведомяване за болничен