Общи условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на сайта

Общи условия

Настоящата страница (hermesexpress.bg) е собственост на ТехноЛогика ЕАД. Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата (сайтът) е създадена с информативна цел и предоставя основна информация за услугата HeRMeS Express и допълнителни услуги на ТехноЛогика.


Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на ТехноЛогика, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност, съгласно действащото българско законодателство. Потребителите на сайта (потребителите) имат право да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти, услуги и лога. Потребителите нямат право да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на сайта и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на ТехноЛогика. Във всички останали случаи за използване е необходимо предварителното писмено съгласие на ТехноЛогика.


Ограничения на отговорността

ТехноЛогика не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на сайта. Това се отнася и за случаите, в които ТехноЛогика посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. Въпреки че ТехноЛогика полага максимални усилия да предоставя точна и актуална информация на този сайт, възможно е да съществуват пропуски и неточности. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща се с графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. ТехноЛогика не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на сайта, или пък с това, че дадено лице се е доверило на това съдържание. Ако желаете да се възползвате от продуктите или услугите на ТехноЛогика, описани в този сайт, следва да се свържете с нас и да поискате информация дали те се предлагат, както и относно договорните условия и цени Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. ТехноЛогика не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да осигури в максимална степен удобство при използването му.


Защита на личните данни

ТехноЛогика гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите, и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от потребителите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане, както и в съответствие с Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за Защита на Данните (GDPR).


Промени

ТехноЛогика поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване на сайта по всяко време, като се задължава да публикува тези промени на сайта незабавно, до колкото това е възможно.


Хипервръзки

ТехноЛогика не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които този сайт има хипервръзки. Информацията, документите и услугите, съдържащи се в сайтове, към които този сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от ТехноЛогика и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.