Графици

С модул „Графици” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress ефективно планирате и разпределяте работните графици на вашите служители в пълно съответствие с българското законодателството.

Модул "Графици" на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress е ефективно решение за изготвяне на работни графици на вашите служители

Планирайте и отчитайте свободно графиците на вашите служители

 • Планирате работните графици за избрани от вас периоди – от един месец до цяла година
 • Имате възможност да планирате графика както на отделен служител, така и на целия екип
 • Разполагате с предварително създадени шаблони (разписания) за лесно разпределяне на работните смени
 • Можете да копирате графика на даден служител и да го приложите за други служители
 • Във всеки един момент можете да проверите нормата и реално отчетените часове спрямо нея за всеки служител
Софтуер за изготвяне на графици
С модул „Графици”  на HeRMeS eXpress ефективно планирате и разпределяте работните графици на вашите служители в пълно съответствие с българското законодателството.

Процес, създаден за мениджърите

 • Включвате преките ръководители в процеса по изготвяне, отчитане и контрол на работния график на служителите
 • Администрирате работните групи и екипи според спецификите на организацията на работа в компанията
 • Разполагате с динамична визуализация на броя служители, работещи в една и съща смяна в конкретен календарен ден

Богата функционалност за създаване на смени и разписания

 • Администриране на разнообразни смени, отразяващи спецификите на работния режим в организацията
 • Автоматизирано определяне на поредността на смените и цикъла на тяхната повторяемост посредством разписания.
 • Групово планиране на разписания за целия екип
 • Планиране на индивидуално разписание на всеки служител чрез персонален план
schedules HeRMeS eXpress data 1
Модул "Графици" на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress е ефективно решение за изготвяне на работни графици на вашите служители

Автоматични предупреждения за съответствие със законодателството

 • Междусменни почивки
 • Междуседмични почивки
 • Ограничаване на работните смени до 12 часа
 • Максимален обем на извънредния труд (30 часа) на месец
 • Проследяване спазването на нормите сумарно от всички назначения на даден служител

С левия бутон на мишката отворете горния линк.
Кликнете на произволно място върху първия слайд.
Ще видите маркиран регион в слайда. Кликнете в маркирания регион. Така ще преминете на следващия слайд.
Повторете действията по същия начин за останалите слайдове и ще проследите всички стъпки от демо процедурата.

schedules hermes express e1668004219554

Автоматична интеграция с другите модули на HeRMeS eXpress

 • Пълна интеграция с данните от другите модули на HeRMeS eXpress
 • Всички връзки между служителите се наследяват от Организационната структура
 • Данните за отпуски, болнични, обучения и други отсъствия се визуализират директно в графика на служителя
grafitsi hermes express integration

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•  Администриране според законодателни изисквания

•  Автоматични процедури, свързани с проверките при приключване на периода на сумирано отчитане

•  Ефективно управление и оптимизация на извънредния труд

001-management
Мениджър

• Гъвкаво управление на работните графици на служителите

•  Актуална информация за работното време на планираните работни екипи

• Следене на месечна норма

003-man
Служител

• Удобен индивидуален календар с визуализация на планирани и отработени смени

• Навременно известяване за промени в работния график