[vc_row css=”.vc_custom_1675252511875{padding-top: 48px !important;padding-right: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;padding-left: 48px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 15px !important;}”][vc_column][vc_column_text]І. ОРГАНИЗАТОР

1. Томболата се провежда на интернет страницата https://www.hermesexpress.bg, собственост на Организатора.

2. Организатор и изпълнител на томболата е „ТехноЛогика“ ЕAД, ЕИК 201593301, със седалище град София, община “Изгрев”, ж.к. “Изток” бл.4, вх. А и адрес за кореспонденция 1421 София, ул. “Червена стена” № 46, представлявано от Огнян Траянов, Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ. 

5. Настоящите Общи условия уреждат правилата за обявяването и провеждането на игра-томбола с награда на интернет страницата на Организатора -https://www.hermesexpress.bg .

6. Томболата се провежда в периода от 09:00 часа на 9.02.2023 г. до 20:00 часа на 23.02.2023 г.

7. Играта представлява томбола, за участието в която е необходимо заинтересованото лице да:

а) Е посетило щанда на Организатора на изложението HR Industry и

б) Да се е регистрирало във формата за участие в играта-томбола на Организатора на посочената интернет страница.

9. От всички лица, регистрирали се за участие в играта-томбола за периода 09:00 часа на 09.02.2023г.до 20:00 часа на 23.02.2023г. Организаторът ще изтегли 1 печеливш участник.

 

ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

10. Право на участие в томболата има представител на всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Република България. От едно юридическо лице може да има само една регистрация. При повече от една, валидна е първата направена така и всички следващи няма да бъдат допуснати до тегленето на печеливш.

12. В томболата не могат да участват лица, свързани с Организатора, както и техни преки родственици – деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

13. Допускат се до участие единствено лица, които са спазили изискванията на т. 7 от настоящите Общи условия.

14. Забранени са действия от страна на участници в томболата, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Общи условия.

15. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира всеки участник, който не спазва настоящите Общи условия.

16. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в томболата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет страницата на Организатора или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на томболата. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Тези обстоятелства също могат да се дължат на  форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като промени в законодателството, решения на компетентните институции, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

 

IV. НАГРАДА И ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК.

17. Всяко лице, което е спазило изискванията на т. 7 от настоящите Общи условия, има шанс да спечели БЕЗПАТЕН едногодишен абонамент за избраните модули на системата HeRMeS eXpress.

18. Печелившият участник се тегли на 24.02.2023г в 10:00 часа в офиса на Организатора на ул. Червена стена 46. Всички регистрирани участници са поканени да присъстват на тегленето. Спечелената награда не може да бъде заменена за паричната ѝ равностойност или преотстъпена на друго лице. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява. В такъв случай е възможно да се изтегли втори печеливш.

19. В срок от 3 дни от изтеглянето на печеливш участник, Организаторът го уведомява за спечелената награда, на посочените в регистрационната форма контакти – телефон или имейл. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт по имейл, предоставени от спечелилия участник. В случай на грешни контакти и ако Организаторът успее да се свърже с печелившия участник, то Организаторът ще пренасочи информацията за наградата към правилния имейл и/или телефон.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

20. Личните данни, които Организаторът ще обработва са две имена, позиция, електронна поща и телефон за връзка. Чрез участието си в томболата, участниците са съгласни и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по–долу.

21. Целите на обработването на личните данни са: определяне на спечелил в томболата, изпращане на наградата, обявяване на печелившия участник в социалните мрежи и последващи маркетингови съобщения. Участниците изрично се съгласяват да бъдат обявени като печеливш, в случай че спечелят награда, в профилите на Организатора в социалните мрежи. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели.

22. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение на законово задължение на Организатора.

23. Участниците се съгласяват Организаторът да обработва личните им данни за срок от 6 месеца, освен ако не получи изричен отказ от субекта на данни или ново съгласие за обработка по друго основание. Личните данни на участниците могат да бъдат съхранени и за по–дълъг период само, в случай че Организаторът има законово право или задължение за това.

24. Като субекти на данни участниците имат всички специфични законови права, свързани с личните данни, които Организаторът събира от тях, по чл. 13 от РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

25. Организаторът запазва правото си да прекрати томболата, преди изтичане на нейният срок, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия или правилата на томболата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на интернет страницата на Организатора, а участието на потребителите се прекратява автоматично.

 

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ. 

26. До момента на изпращане на наградата на печелившия участник, същата е собственост на Организатора и участниците не следва да имат претенции към нея. След получаване на наградата, печелившият участник е отговорен за декларирането ѝ пред компетентните органи, в случай че такова задължение е нормативно заложено.

27. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора, а в краен случай и до компетентния съд в гр. София.

28. Всеки участник в томболата, се счита за уведомен и запознат с тези Общи условия и съгласен с тях.

29. Настоящите Общи условия са задължителни за всички участници в томболата. Организаторът си запазва правото едностранно да ги поправя или изменя, като обявява поправките или измененията публично в интернет страницата си. Промяна на настоящите Общи условия не следва да се прави в периода на провеждане и на теглене на печеливш участник.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]