Планиране и отчитане на задачи

Mодул „Планиране и отчитане на задачи“ на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress е ефективен инструмент за мениджъри, с който те планират изпълнението на различни дейности (проекти) и съставящите ги задачи.

Служителите, включени в даден екип, автоматизирано отчитат отработеното време за всяка една от тях.

Mодул „Планиране и отчитане на задачи“ на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress е ефективен инструмент за мениджъри, с който те планират изпълнението на различни дейности (проекти) и съставящите ги задачи. Служителите, включени в даден екип, автоматизирано отчитат отработеното време за всяка една от тях.

Планиране на дейностите и включените в тях задачи за служителите от екипа

 • Планирайте екипите, дейностите (проектите) и включените в тях задачи
 • Разпределяйте задачите за всеки от служителите, включени в екипа
 • Нормирайте очакваното време за изпълнение на всяка от задачите
 • Въведете правила и политики за изпълнение на задачите
 • Дайте възможност на служителите сами да планират задачи за себе си
TTS HeRMeS eXpress
Отчитане на задачите и отработеното време

Отчитане на задачите и отработеното време

 • Служителите разполагат с автоматизиран инструмент за отчитане на отработеното време за всяка задача
 • Контролирайте и одобрявайте отчетите на всеки служител, включен в екипа
 • Задавайте сроковете за попълване на отчетите от служителите в екипа
 • Следете изпълнението на всяка дейност (проект) и на всяка включена в него задача
 • Събирайте информация за реално необходимото време за изпълнение на всяка задача и дейност (проект)
Вижте демонстрация на модул “Планиране и отчитане на задачи”
Модул "Администриране" управлява организационната структура, позициите и назначенията на служителите в съответствие с всички изисквания на законодателството

Справки и анализи за изпълнението и ефективността на екипа

 • Контролирайте изпълнението на индивидуалната месечна норма за всеки служител и на екипа
 • Следете месечната норма и ефективността на отделните членове и на екипа като цяло
 • Поддържайте във всеки момент баланса между необходимите ресурси за всяка дейност (проект) и разполагаемите ресурси в екипа
 • Идентифицирайте възможностите за освобождаване на ресурси в екипа
Справки и анализи за изпълнението и ефективността на екипа

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•  Управление на сроковете за попълване на отчет

•  Управление на проекти и екипи и участниците в тях

•  Генериране на справки за въведената информация в MS Excel

001-management
Мениджър

•  Планиране на задачи по служители

•  Следене на месечна норма

•  Одобрение на отработени часове

•  Аналитични и графични справки

003-man
Служител

•  Отчитане на срок и време за изпълнение

•  Табло с аналитични и графични показатели на служител