Работа извън офиса

Работа извън офиса

Работа извън офиса

  • Управление на полагаем брой дни за работа извън офиса
  • Подаване на заявка за работа от вкъщи от служител
  • Автоматизиран процес на одобрение от пряк ръководител
  • Нотифициране на участниците в процеса по заявяване и одобрение
  • Информация за използвани и оставащи брой часове
  • Проверка за наличие на администрирано отсъствие
  • Отразяване като статус за деня в справка Присъствена форма