Работа извън офиса

С модул „Работа извън офиса“ на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress управлявате регистрирането и одобрението за изпълнение на задачи от служителите извън работното им място или от вкъщи.

Модул 'Работа извън офиса' на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress

Организирайте работата на служителите извън работното им място

  • Удобна форма за заявяване на работа извън офиса (от вкъщи) от служителите през Self-Service Портала
  • Процес за одобрение на заявките от преките ръководители
  • Човешки ресурси следят пълната информация за подадените и одобрени заявки
  • Визуализиране на информацията за служители, екипи, отдели и организацията като цяло в Self-Service Портала (Календар и Форма 76)
Модул 'Работа извън офиса' на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress

Въведете правила за отдалечената работа на служителите

  • Правила за управление на полагаемия брой дни за работа извън офиса
  • Възможност за целодневно и почасово използване
  • Информация за използван и оставащ брой часове
  • Проверка за наличие на друго одобрено отсъствие

Ползи за всички в организацията

Ползи от HeRMeS eXpress за всички в организацията
Човешки ресурси

•  Управление на полагаем брой дни за работа извън офиса

•  Справки за използвани дни работа от разстояние и оставащи такива

001-management
Мениджър

•  Одобрение на подадена заявка от пряк ръководител

•  Проверка за наличие на администрирано отсъствие

003-man
Служител

•  Подаване на заявка за работа от вкъщи

•  Възможност за работа от вкъщи за определени часове

•  Информация за използвани и оставащи брой часове